ANIME INFO

Sasaki to Pii-chan

Type: Winter 2024 Anime

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Adventure, Comedy, Fantasy, Isekai

Status:

Other name: Status: Ongoing

Sasaki to Pii-chan

Season