ANIME INFO

Pururun! Shizuku-chan

Type: TV Series

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Comedy, Kids

Status:

Other name: Status: Ongoing

Pururun! Shizuku-chan

Season