ANIME INFO

Meitou "Isekai no Yu" Kaitakuki: Around 40 Onsen Mania no Tensei Saki wa, Nonbiri Onsen Tengoku deshita

Type: Winter 2024 Anime

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Ecchi, Fantasy, Isekai

Status:

Other name: Status: Ongoing

Meitou "Isekai no Yu" Kaitakuki: Around 40 Onsen Mania no Tensei Saki wa, Nonbiri Onsen Tengoku deshita

Season