ANIME INFO

Kyuujitsu no Warumono-san

Type: Winter 2024 Anime

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Comedy

Status:

Other name: Status: Ongoing

Kyuujitsu no Warumono-san

Season