ANIME INFO

Jijia Yingxiong: Ji Dou Yongzhe

Type: ONA

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Action, Kids, Mecha

Status:

Other name: Status: Ongoing

Jijia Yingxiong: Ji Dou Yongzhe

Season