ANIME INFO

Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren V

Type: ONA

Plot Summary: Fifth season of Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren.

Genre: Drama,Fantasy,Historical,Martial Arts,Romance

Released: 2022

Status: Ongoing

Other name: Painting Rivers and Lakes 5, Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren 5th Season, 画江湖之不良人 V

Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren V

Season