ANIME INFO

Himesama "Goumon" no Jikan desu

Type: Winter 2024 Anime

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Comedy, Fantasy, Gourmet, Mythology, Shounen

Status:

Other name: Status: Ongoing

Himesama "Goumon" no Jikan desu

Season