ANIME INFO

Dosukoi Sushi Zumou

Type: Spring 2021 Anime

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Comedy, Kids, Martial Arts

Status:

Other name: Status: Ongoing

Dosukoi Sushi Zumou

Season