ANIME INFO

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2

Type: Winter 2024 Anime

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Comedy, Romance, School, Shounen

Status:

Other name: Status: Ongoing

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2

Season