ANIME INFO

Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura-Boss desu ga Maou dewa Arimasen

Type: Winter 2023 Anime

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Fantasy, Isekai, Reincarnation

Status:

Other name: Status: Ongoing

Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura-Boss desu ga Maou dewa Arimasen

Season